Privacy reglement - Praktijk Podotherapie Ter Aar

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy reglement

Privacy reglement
Voor een goede vertrouwensrelatie met uw podotherapeut en haar medewerkers is het van het grootste belang dat u er zeker van kunt zijn dat er met grote zorgvuldigheid met uw gegevens wordt omgegaan. Daarom zijn de maatregelen die Praktijk Podotherapie Ter Aar heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan vastgelegd. Alle medewerkers van de praktijk zijn op de hoogte van dit reglement en handelen zoals is afgesproken.

Doel en reikwijdte van het privacyreglement
Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Praktijk Podotherapie Ter Aar heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Regels
Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

Wij verzamelen de volgende gegevens:
• BSN
• NAW gegevens
• Geslacht
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Gegevens betreffende uw gezondheid
• De naam van uw zorgverzekeraar (via Vecozo)
• De naam van uw andere zorgverleners
• Tijdstip van uw afspraak
Doeleinden zijn:
• gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, doorverwijzing, overdracht);
• gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
• andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.
• Het bijhouden van uw medisch dossier
• Het inplannen van een afspraak

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens
Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.
Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
• de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
• verwerking is noodzakelijk voor de verlening van de noodzakelijke zorg aan de patiënt;
• verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
• verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
• verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening: voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
• verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
• een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
• de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging
Praktijk Podotherapie Ter Aar heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.
• Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
• Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
• Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.
• Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.
• Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
• Wij wijzen u erop indien u als patiënt communiceert via reguliere mail/whatapp/sms deze niet via een (special)beveiligde verbinding verloopt. Mailcontact(Zorgmail/Zorgdomein,DMvoetzorg) en whatapp(Siilo) tussen zorgverleners onderling gebeurt wel via een beveiligde verbinding


Rechten van de patiënt
• De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
• De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
• De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
• De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
• Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
• Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
• Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact:
Praktijk Podotherapie Ter Aar

Locatie Ter Aar:
Kerkweg 7
2461GB Ter Aar
Locatie Nieuwkoop
Vijverhof 4
2421VX Nieuwkoop

Tel.: 0172-603195
e-mail:
info@podotherapie-teraar.nl
website: www.podotherapie-teraar.nl

Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement van Praktijk Podotherapie Ter Aar treedt in werking op 1 januari 2018.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu