Klachtenregeling - Praktijk Podotherapie Ter Aar

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Klachtenregeling

Iedere zorgaanbieder (dus ook de podotherapiepraktijk) dient vanaf 1 januari 2017 de beschikking te hebben over een onafhankelijke klachtenfunctionaris.Een klachtenfunctionaris die een klager gratis advies kan geven over het indienen en formuleren van een klacht, dan wel over het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is.

Een patiënt die het niet eens is met het bereikte resultaat van de bemiddeling kan vervolgens zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Paramedici. De NVvP heeft met het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) goede afspraken gemaakt over het uitvoeren van de klachtenregeling en de geschillenprocedure ten behoeve van onze leden. Voor deze dienstverlening bent u als lid van de NVvP niets verschuldigd.

Procedure klacht afhandeling vanaf 1 januari 2017

Indien een patiënt ontevreden is over een podotherapeut en het niet is gelukt om de klacht samen met de patiënt op te lossen dan kan de patiënt  bij het Klachtenloket Paramedici zonder kosten een klacht indienen. De klachtprocedure start met het invullen van het klachtenformulier dat het KP heeft opgesteld.

Na ontvangst van de klacht start de klachtenfunctionaris van het KP met de behandeling van de klacht. De zorgaanbieder dient uiterlijk binnen zes weken - eventueel te verlengen met vier weken indien de zorgvuldigheid dit vereist - na indiening van de klacht, met redenen omkleed aan te geven.
tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid;
welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen;
binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

Welke klachten behandelt de klachtenfunctionaris?
inhoud van de zorg / geleverde zolen
bejegeningsklachten

Claims van patiënten worden ook in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris.

Behandeling van claims door de klachtenfunctionaris

Indien er aan de klachtenfunctionaris zowel een klacht als een claim wordt gemeld dan wordt zowel de klacht als de claim door de klachtenfunctionaris voorgelegd aan de podotherapeut. De podotherapeut beziet vervolgens of de claim direct wordt afgewezen of dat de claim eerst voor advies wordt neergelegd bij de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Claims die worden voorgelegd aan de aansprakelijkheidsverzekeraar worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:
is er toerekenbaar tekortgeschoten?
is er schade?
sprake van causaal verband?

Te verwachten is dat patiënten die niet tevreden zijn over bijvoorbeeld de geleverde podotherapeutische zolen of verleende zorg naast hun klacht ook het door hun betaalde bedrag als claim gaan inbrengen. Deze claims zullen aan de hierboven weergegeven criteria worden getoetst en in de meeste gevallen (podotherapeut niet toerekenbaar tekort geschoten, geen schade en geen causaal verband) worden afgewezen door de podotherapeut. De behandeling van claims vindt plaats overeenkomstig de procedure voor klachten. In de praktijk kan de termijn van 10 weken worden overschreden door de tijd die de aansprakelijkheidsverzekeraar nodig heeft om tot een uitspraak te komen. Zoals eerder is opgemerkt is de verwachting dat in veel gevallen claims  zullen worden afgewezen in de klachtenprocedure. Zo nodig kan de patiënt vervolgens de claim ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Paramedici.

Geschilleninstantie vanaf 1 januari 2017 verplicht voor zorgaanbieders

Lost de inzet van de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Stichting Kwaliteitsregister Paramedici heeft de Geschillencommissie Paramedici opgericht, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Geschillencommissie Paramedici is op 23 december 2016 erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een geschillencommissie doet een uitspraak over een geschil (klacht en of claim) waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschillencommissie  kan ook een schadevergoeding toekennen. De schadevergoeding kan oplopen tot een bedrag van 25.000 euro. Zorgverleners hebben bezwaren geuit over de nieuwe wet. De mogelijkheid van schadevergoeding kan mogelijk leiden tot onterechte claims. De invloed van de nieuwe wet op het aantal klachten en claims wordt gevolgd door de politiek. Aan deze procedure bij de Geschillencommissie Paramedici zijn kosten verbonden.
€ 50,- bij indiening van een geschil zonder schadevergoeding.
€ 100,- bij indiening van een geschil met vordering tot schadevergoeding.

De website van het KP wordt nog op aangepast op de nieuwe dienstverlening van de Geschillencommissie Paramedici.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu